7. Ndihmues rimimi

0
205
7. Ndihmues rimimi

Të nderuar lexues! Përmes projektit ‘Ndihmues rimimi’ do të mundohemi të shënojmë fjalë që rimohen ndërmjet vete. Ky projekt u shërben kryesisht atyre që merren me fjalë, si poetëve, shkruesve të këngëve etj.

-at(ë)
bajat
datë
fat
gratë
(i/e) gjatë
natë
pjatë
sahat
zhvat

-end
bend
dend
fend
mend
pendë
send
shend
tendë
vend

-es
mes
pres

pyes
qes
shes
vdes

-esh
desh
jesh
kesh
lesh
nesh
peshë
qesh
vesh
zhvesh

-oj
jetoj
lexoj
punoj

-on
jeton
lexon
punon

-ot(ë)
botë
gotë
dot
idiot
kot
lot
mot
not
notë
pilot
plot
robot
sot
votë
zot

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here