4. Flakja e fjalëve të huaja

0
852
4. Flakja e fjalëve të huaja

Të nderuar dashamirë të gjuhës së pastër shqipe! Në projektin ‘Flakja e fjalëve të huaja’ do të mundohemi të mënjanojmë sa më shumë fjalë të huaja, edhe atë: la. – latinizma (frëngjizma, anglizma, italizma), or. – orientalizma (arabizma, turqizma), sl. – sllavizma (serbizma, maqedonizma), gr – greqizma, e bashkë me to të sjellim edhe barasvlerësit e tyre përkatës shqip. Bashkëpuno në projektin Flakja e fjalëve të huaja – bëhu edhe ti flakës! Dërgo fjalë të huaja bashkë me barasvlerësit e tyre përkatës shqip! Do të kihet parasysh autorësia e çdo përpjekjeje.

SHËNIM. Në anën e majtë janë të shënuara fjalët e huaja, kurse në të djathtën barasvlerësit shqip.

1. (la.) sekret = fshehtësi | Arsim Jonuzi (01.01.2015)
2. (la.) ekuivalent = barasvlerës | Arsim Jonuzi (04.01.2015)
3. (sl.) pegllat = hekuros | Arsim Jonuzi (08.01.2015)
4. (sl.) dërzhavjanstvë = shtetësi | Arsim Jonuzi (13.01.2015)
5. (sl.) shtiker = prizë | Arsim Jonuzi (15.01.2015)
6. (la.) komplikim = ndërlikim | Arsim Jonuzi (30.01.2015)
7. (la.) kampanjë = fushatë | Arsim Jonuzi (26.02.2015)
8. (la.) diversitet = shumëllojshmëri | Arsim Jonuzi (27.03.2015)
9. (la.) iniciativë = nismë | Arsim Jonuzi (21.04.2015)
10. (la.) balancë = baraspeshë | Arsim Jonuzi (11.05.2015)
11. (or.) dembel = përtac | Arsim Jonuzi (14.05.2015)
12. (la.) asimilim = tjetërsim | Arsim Jonuzi (19.05.2015)
13. (la.) ekzistim = gjëllim | Arsim Jonuzi (04.06.2015)
14. (sl.) mora = (duhet) patjetër | Arsim Jonuzi (05.06.2015)
15. (la.) perfekt = i/e përkryer | Arsim Jonuzi (06.06.2015)
16. (la.) oficial = zyrtar | Arsim Jonuzi (08.06.2015)
17. (sl.) piçurkë = kërpudhë | Arsim Jonuzi (09.06.2015)
18. (sl.) pavllak = ajkë | Arsim Jonuzi (14.06.2015)
19. (la.) puter = gjalpë | Arsim Jonuzi (19.06.2015)
20. (la.) hezitoj = ngurroj | Arsim Jonuzi (21.06.2015)
21. (la.) kualitet = cilësi | Arsim Jonuzi (28.06.2015)
22. (la.) kuantitet = sasi | Arsim Jonuzi (30.07.2015)
23. (la.) kredibilitet = besueshmëri | Arsim Jonuzi (10.07.2015)
24. (la.) fascinim = mahnitje | Arsim Jonuzi (18.07.2015)
25. (la.) final = përfundimtar | Arsim Jonuzi (19.07.2015)
26. (la.) dedikim = kushtim | Arsim Jonuzi (21.07.2015)
27. (la.) dekorim = zbukurim | Arsim Jonuzi (22.07.2015)
28. (sl.) krug = rreth | Arsim Jonuzi (25.07.2015)
29. (la.) sinqeritet = çiltërsi | Arsim Jonuzi (26.07.2015)
30. (la.) avangardë = pararojë | Iljasa Salihu (27.07.2015)
31. (la.) akomodim = strehim | Iljasa Salihu (28.07.2015)
32. (la.) abonim = pajtim | Iljasa Salihu (29.07.2015)
33. (la.) abrogim = shfuqizim | Iljasa Salihu (30.07.2015)
34. (la.) absorboj = përthith | Iljasa Salihu (31.07.2015)
35. (la.) abuzim = shpërdorim | Iljasa Salihu (02.08.2015)
36. (la.) adaptim = përshtatje | Iljasa Salihu (03.08.2015)
37. (or.) adash = emnak | Iljasa Salihu (04.08.2015)
38. (or.) aferim = të lumtë | Iljasa Salihu (05.08.2015)
39. (la.) agrar = bujqësor | Iljasa Salihu (06.08.2015)
40. (la.) ambiguitet = shumëkuptimësi | Iljasa Salihu (07.08.2015)
41. (la.) aktivitet = veprimtari | Iljasa Salihu (13.08.2015)
42. (la.) aktual = i tanishëm | Iljasa Salihu (14.08.2015)
43. (la.) aneks = shtojcë | Iljasa Salihu (15.08.2015)
44. (la.) apel = thirrje | Iljasa Salihu (16.08.2015)
45. (la.) aprovim = miratim | Iljasa Salihu (19.08.2015)
46. (la.) asistent = ndihmës | Iljasa Salihu (20.08.2015)
47. (or.) pasvord = fjalëkalim | Arsim Jonuzi (22.08.2015)
48. (la.) celulë = qelizë | Iljasa Salihu (23.08.2015)
49. (la.) cerebral = trunor | Iljasa Salihu (24.08.2015)
50. (la.) diferencë = dallim | Iljasa Salihu (25.08.2015)
51. (la.) detal = hollësi | Iljasa Salihu (26.08.2015)
52. (la.) dimension = përmasë | Iljasa Salihu (27.08.2015)
53. (la.) direkt = drejtpërdrejt | Iljasa Salihu (28.08.2015)
54. (la.) distancë = largësi | Iljasa Salihu (29.08.2015)
55. (la.) divergjencë = mospajtim, ndryshueshmëri | Iljasa Salihu (30.08.2015)
56. (la.) divorc = shkurorëzim | Iljasa Salihu (31.08.2015)
57. (la.) dominoj = mbizotëroj | Iljasa Salihu (02.09.2015)
58. (la.) distribuim = shpërndarje, davaritje | Iljasa Salihu (03.09.2015)
59. (la.) formë = trajtë | Arsim Jonuzi (04.09.2015)
60. (la.) prezencë = prani | Arsim Jonuzi (05.09.2015)
61. (la.) ekspresiv = shprehës | Iljasa Salihu (07.09.2015)
62. (la.) ekuilibër = baraspeshë | Iljasa Salihu (08.09.2015)
63. (la.) ekuivalencë = barasvlerë | Iljasa Salihu (09.09.2015)
64. (la.) ekzagjeroj = teproj | Iljasa Salihu (10.09.2015)
65. (la.) ekzekutoj = zbatoj, përmbush | Iljasa Salihu (11.09.2015)
66. (la.) eliminoj = zhduk, asgjësoj, largoj | Iljasa Salihu (12.09.2015)
67. (la.) esencë = thelb | Iljasa Salihu (14.09.2015)
68. (la.) eveniment = ngjarje | Iljasa Salihu (15.09.2015)
69. (la.) evident = i qartë, i dukshëm | Iljasa Salihu (16.09.2015)
70. (sl.) magar = gomar | Arsim Jonuzi (17.09.2015)
71. (la.) fenomen = dukuri | Iljasa Salihu (18.09.2015)
72. (or.) filan = akëcili | Iljasa Salihu (19.09.2015)
73. (la.) hezitim = ngurrim | Iljasa Salihu (20.09.2015)
74. (la.) imediat = i menjëhershëm | Iljasa Salihu (21.09.2015)
75. (la.) impozant = hijerëndë | Iljasa Salihu (22.09.2015)
76. (la.) indinjatë = zemëratë | Iljasa Salihu (23.09.2015)
77. (la.) insistoj = këmbëngul | Iljasa Salihu (24.09.2015)
78. (la.) involvim = përfshirje | Iljasa Salihu (25.09.2015)
79. (la.) inaugurim = përurim | Iljasa Salihu (26.09.2015)
80. (sl.) izllog = vitrinë | Arsim Jonuzi (28.09.2015)
81. (la.) influencë = ndikim | Iljasa Salihu (29.09.2015)
82. (la.) impakt = ndikim | Iljasa Salihu (30.09.2015)
83. (la.) sinjifikim = domethënie | Iljasa Salihu (01.10.2015)
84. (la.) shans = mundësi | Iljasa Salihu (02.10.2015)
85. (la.) koherencë = përputhshmëri | Iljasa Salihu (03.10.2015)
86. (la.) krucial = kyç | Iljasa Salihu (04.10.2015)
87. (la.) kalkuloj = njehsoj | Iljasa Salihu (0.10.2015)
88. (or.) kallaballëk = turmë | Iljasa Salihu (06.10.2015)
89. (la.) koagulim = mpiksje | Iljasa Salihu (07.10.2015)
90. (la.) konfrontim = ballafaqim | Iljasa Salihu (08.10.2015)
91. (la.) konkluzion = përfundim | Iljasa Salihu (09.10.2015)
92. (la.) konsultore = këshillimore | Iljasa Salihu (10.10.2015)
93. (la.) korrent = rrymë | Iljasa Salihu (11.10.2015)
94. (la.) kulminant = kulmor | Iljasa Salihu (12.10.2015)
95. (la.) legjislativ = ligjvënës | Iljasa Salihu (13.10.2015)
96. (la.) megaloman = mendjemadh | Iljasa Salihu (14.10.2015)
97. (la.) mizeri = mjerim | Iljasa Salihu (15.10.2015)
98. (la.) monument = përmendore | Iljasa Salihu (16.10.2015)
99. (la.) mortalitet = vdekshmëri | Iljasa Salihu (17.10.2015)
100. (la.) neglizhencë = pakujdesi | Iljasa Salihu (19.10.2015)
101. (la.) orator = gojëtar | Iljasa Salihu (20.10.2015)
102. (la.) parcelë = ngastër | Iljasa Salihu (21.10.2015)
103. (la.) penetrues = depërtues | Iljasa Salihu (22.10.2015)
104. (la.) perfeksionoj = përkryej | Iljasa Salihu (23.10.2015)
105. (la.) personal = vetjak | Iljasa Salihu (24.10.2015)
106. (la.) presion = trysni | Iljasa Salihu (25.10.2015)
107. (la.) produktiv = i frytshëm | Iljasa Salihu (26.10.2015)
108. (la.) radikal = rrënjësor | Iljasa Salihu (27.10.2015)
109. (la.) shokim = tronditje | Iljasa Salihu (28.10.2015)
110. (la.) seleksionim = përzgjedhje | Iljasa Salihu (29.10.2015)
111. (la.) spektator = shikues | Iljasa Salihu (30.10.2015)
112. (la.) spontan = i vetvetishëm | Iljasa Salihu (31.10.2015)
113. (la.) stabilitet = qëndrueshmëri | Iljasa Salihu (01.11.2015)
114. (la.) transformim = shndërrim | Iljasa Salihu (02.11.2015)
115. (la.) transmetoj = kumtoj | Iljasa Salihu (03.11.2015)
116. (la.) verbal = gojor | Iljasa Salihu (04.11.2015)
117. (la.) indiferent = mospërfillës | Iljasa Salihu (05.11.2015)
118. (or.) evlad = bir/bijë | Arsim Jonuzi (06.11.2015)
119. (or.) tamam = saktë, në rregull | Arsim Jonuzi (07.11.2015)
120. (sl.) bukfalisht = fjalë për fjalë | Arsim Jonuzi (08.11.2015)
121. (sl.) diskriminoj = bëj dallim | Arsim Jonuzi (09.11.2015)
122. (la.) aprovoj = miratoj | Zenel Miftari (10.11.2015)
123. (la.) barrierë = pengesë | Zenel Miftari (11.11.2015)
124. (la.) komunitet = bashkësi | Zenel Miftari (12.11.2015)
125. (la.) dedikoj = kushtoj | Zenel Miftari (13.11.2015)
126. (la.) i/e limituar = i/e kufizuar | Zenel Miftari (14.11.2015)
127. (la.) bravo = të lumtë | Zenel Miftari (15.11.2015)
128. (la.) spiker = folës | Zenel Miftari (16.11.2015)
129. (or.) pazar = treg | Arsim Jonuzi (17.11.2015)
130. (la.) manual = doracak | Arsim Jonuzi (18.11.2015)
131. (la.) modern = bashkëkohor | Arsim Jonuzi (19.11.2015)
132. (sl.) dizalicë = vinç | Arsim Jonuzi (20.11.2015)
133. (sl.) koçnicë = fren | Arsim Jonuzi (21.11.2015)
134. (la.) prioritet = përparësi | Hazir Aziri (22.11.2015)
135. (la.) kontinuitet = vazhdimësi | Arbërie Abdushi (23.11.2015)
136. (la.) progres = përparim | Arbërie Abdushi (24.11.2015)
137. (la.) eksperiencë = përvojë | Burbuqe Krasniqi (25.11.2015)
138. (la.) kuroj = mjekoj | Burbuqe Krasniqi (26.11.2015)
139. (la.) aktualisht = tash për tash | Burbuqe Krasniqi (27.11.2015)
140. (la.) ekzagjerim = teprim | Burbuqe Krasniqi (28.11.2015)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here