4. Flakja e fjalëve të huaja

0
1755
4. Flakja e fjalëve të huaja

Të nderuar dashamirë të gjuhës së pastër shqipe! Në projektin ‘Flakja e fjalëve të huaja’ do të mundohemi të mënjanojmë sa më shumë fjalë të huaja, edhe atë: la. – latinizma (frëngjizma, anglizma, italizma), or. – orientalizma (arabizma, turqizma), sl. – sllavizma (serbizma, maqedonizma), gr – greqizma, e bashkë me to të sjellim edhe barasvlerësit e tyre përkatës shqip. Bashkëpuno në projektin Flakja e fjalëve të huaja – bëhu edhe ti flakës! Dërgo fjalë të huaja bashkë me barasvlerësit e tyre përkatës shqip! Do të kihet parasysh autorësia e çdo përpjekjeje.

SHËNIM. Në anën e majtë janë të shënuara fjalët e huaja, kurse në të djathtën barasvlerësit shqip.

1. (la.) sekret = fshehtësi | Arsim Jonuzi (01.01.2015)
2. (la.) ekuivalent = barasvlerës | Arsim Jonuzi (04.01.2015)
3. (sl.) pegllat = hekuros | Arsim Jonuzi (08.01.2015)
4. (sl.) dërzhavjanstvë = shtetësi | Arsim Jonuzi (13.01.2015)
5. (sl.) shtiker = prizë | Arsim Jonuzi (15.01.2015)
6. (la.) komplikim = ndërlikim | Arsim Jonuzi (30.01.2015)
7. (la.) kampanjë = fushatë | Arsim Jonuzi (26.02.2015)
8. (la.) diversitet = shumëllojshmëri | Arsim Jonuzi (27.03.2015)
9. (la.) iniciativë = nismë | Arsim Jonuzi (21.04.2015)
10. (la.) balancë = baraspeshë | Arsim Jonuzi (11.05.2015)
11. (or.) dembel = përtac | Arsim Jonuzi (14.05.2015)
12. (la.) asimilim = tjetërsim | Arsim Jonuzi (19.05.2015)
13. (la.) ekzistim = gjëllim | Arsim Jonuzi (04.06.2015)
14. (sl.) mora = (duhet) patjetër | Arsim Jonuzi (05.06.2015)
15. (la.) perfekt = i/e përkryer | Arsim Jonuzi (06.06.2015)
16. (la.) oficial = zyrtar | Arsim Jonuzi (08.06.2015)
17. (sl.) piçurkë = kërpudhë | Arsim Jonuzi (09.06.2015)
18. (sl.) pavllak = ajkë | Arsim Jonuzi (14.06.2015)
19. (la.) puter = gjalpë | Arsim Jonuzi (19.06.2015)
20. (la.) hezitoj = ngurroj | Arsim Jonuzi (21.06.2015)
21. (la.) kualitet = cilësi | Arsim Jonuzi (28.06.2015)
22. (la.) kuantitet = sasi | Arsim Jonuzi (30.07.2015)
23. (la.) kredibilitet = besueshmëri | Arsim Jonuzi (10.07.2015)
24. (la.) fascinim = mahnitje | Arsim Jonuzi (18.07.2015)
25. (la.) final = përfundimtar | Arsim Jonuzi (19.07.2015)
26. (la.) dedikim = kushtim | Arsim Jonuzi (21.07.2015)
27. (la.) dekorim = zbukurim | Arsim Jonuzi (22.07.2015)
28. (sl.) krug = rreth | Arsim Jonuzi (25.07.2015)
29. (la.) sinqeritet = çiltërsi | Arsim Jonuzi (26.07.2015)
30. (la.) avangardë = pararojë | Iljasa Salihu (27.07.2015)
31. (la.) akomodim = strehim | Iljasa Salihu (28.07.2015)
32. (la.) abonim = pajtim | Iljasa Salihu (29.07.2015)
33. (la.) abrogim = shfuqizim | Iljasa Salihu (30.07.2015)
34. (la.) absorboj = përthith | Iljasa Salihu (31.07.2015)
35. (la.) abuzim = shpërdorim | Iljasa Salihu (02.08.2015)
36. (la.) adaptim = përshtatje | Iljasa Salihu (03.08.2015)
37. (or.) adash = emnak | Iljasa Salihu (04.08.2015)
38. (or.) aferim = të lumtë | Iljasa Salihu (05.08.2015)
39. (la.) agrar = bujqësor | Iljasa Salihu (06.08.2015)
40. (la.) ambiguitet = shumëkuptimësi | Iljasa Salihu (07.08.2015)
41. (la.) aktivitet = veprimtari | Iljasa Salihu (13.08.2015)
42. (la.) aktual = i tanishëm | Iljasa Salihu (14.08.2015)
43. (la.) aneks = shtojcë | Iljasa Salihu (15.08.2015)
44. (la.) apel = thirrje | Iljasa Salihu (16.08.2015)
45. (la.) aprovim = miratim | Iljasa Salihu (19.08.2015)
46. (la.) asistent = ndihmës | Iljasa Salihu (20.08.2015)
47. (or.) pasvord = fjalëkalim | Arsim Jonuzi (22.08.2015)
48. (la.) celulë = qelizë | Iljasa Salihu (23.08.2015)
49. (la.) cerebral = trunor | Iljasa Salihu (24.08.2015)
50. (la.) diferencë = dallim | Iljasa Salihu (25.08.2015)

51. (la.) detal = hollësi | Iljasa Salihu (26.08.2015)
52. (la.) dimension = përmasë | Iljasa Salihu (27.08.2015)
53. (la.) direkt = drejtpërdrejt | Iljasa Salihu (28.08.2015)
54. (la.) distancë = largësi | Iljasa Salihu (29.08.2015)
55. (la.) divergjencë = mospajtim, ndryshueshmëri | Iljasa Salihu (30.08.2015)
56. (la.) divorc = shkurorëzim | Iljasa Salihu (31.08.2015)
57. (la.) dominoj = mbizotëroj | Iljasa Salihu (02.09.2015)
58. (la.) distribuim = shpërndarje, davaritje | Iljasa Salihu (03.09.2015)
59. (la.) formë = trajtë | Arsim Jonuzi (04.09.2015)
60. (la.) prezencë = prani | Arsim Jonuzi (05.09.2015)
61. (la.) ekspresiv = shprehës | Iljasa Salihu (07.09.2015)
62. (la.) ekuilibër = baraspeshë | Iljasa Salihu (08.09.2015)
63. (la.) ekuivalencë = barasvlerë | Iljasa Salihu (09.09.2015)
64. (la.) ekzagjeroj = teproj | Iljasa Salihu (10.09.2015)
65. (la.) ekzekutoj = zbatoj, përmbush | Iljasa Salihu (11.09.2015)
66. (la.) eliminoj = zhduk, asgjësoj, largoj | Iljasa Salihu (12.09.2015)
67. (la.) esencë = thelb | Iljasa Salihu (14.09.2015)
68. (la.) eveniment = ngjarje | Iljasa Salihu (15.09.2015)
69. (la.) evident = i qartë, i dukshëm | Iljasa Salihu (16.09.2015)
70. (sl.) magar = gomar | Arsim Jonuzi (17.09.2015)
71. (la.) fenomen = dukuri | Iljasa Salihu (18.09.2015)
72. (or.) filan = akëcili | Iljasa Salihu (19.09.2015)
73. (la.) hezitim = ngurrim | Iljasa Salihu (20.09.2015)
74. (la.) imediat = i menjëhershëm | Iljasa Salihu (21.09.2015)
75. (la.) impozant = hijerëndë | Iljasa Salihu (22.09.2015)
76. (la.) indinjatë = zemëratë | Iljasa Salihu (23.09.2015)
77. (la.) insistoj = këmbëngul | Iljasa Salihu (24.09.2015)
78. (la.) involvim = përfshirje | Iljasa Salihu (25.09.2015)
79. (la.) inaugurim = përurim | Iljasa Salihu (26.09.2015)
80. (sl.) izllog = vitrinë | Arsim Jonuzi (28.09.2015)
81. (la.) influencë = ndikim | Iljasa Salihu (29.09.2015)
82. (la.) impakt = ndikim | Iljasa Salihu (30.09.2015)
83. (la.) sinjifikim = domethënie | Iljasa Salihu (01.10.2015)
84. (la.) shans = mundësi | Iljasa Salihu (02.10.2015)
85. (la.) koherencë = përputhshmëri | Iljasa Salihu (03.10.2015)
86. (la.) krucial = kyç | Iljasa Salihu (04.10.2015)
87. (la.) kalkuloj = njehsoj | Iljasa Salihu (0.10.2015)
88. (or.) kallaballëk = turmë | Iljasa Salihu (06.10.2015)
89. (la.) koagulim = mpiksje | Iljasa Salihu (07.10.2015)
90. (la.) konfrontim = ballafaqim | Iljasa Salihu (08.10.2015)
91. (la.) konkluzion = përfundim | Iljasa Salihu (09.10.2015)
92. (la.) konsultore = këshillimore | Iljasa Salihu (10.10.2015)
93. (la.) korrent = rrymë | Iljasa Salihu (11.10.2015)
94. (la.) kulminant = kulmor | Iljasa Salihu (12.10.2015)
95. (la.) legjislativ = ligjvënës | Iljasa Salihu (13.10.2015)
96. (la.) megaloman = mendjemadh | Iljasa Salihu (14.10.2015)
97. (la.) mizeri = mjerim | Iljasa Salihu (15.10.2015)
98. (la.) monument = përmendore | Iljasa Salihu (16.10.2015)
99. (la.) mortalitet = vdekshmëri | Iljasa Salihu (17.10.2015)
100. (la.) neglizhencë = pakujdesi | Iljasa Salihu (19.10.2015)

101. (la.) orator = gojëtar | Iljasa Salihu (20.10.2015)
102. (la.) parcelë = ngastër | Iljasa Salihu (21.10.2015)
103. (la.) penetrues = depërtues | Iljasa Salihu (22.10.2015)
104. (la.) perfeksionoj = përkryej | Iljasa Salihu (23.10.2015)
105. (la.) personal = vetjak | Iljasa Salihu (24.10.2015)
106. (la.) presion = trysni | Iljasa Salihu (25.10.2015)
107. (la.) produktiv = i frytshëm | Iljasa Salihu (26.10.2015)
108. (la.) radikal = rrënjësor | Iljasa Salihu (27.10.2015)
109. (la.) shokim = tronditje | Iljasa Salihu (28.10.2015)
110. (la.) seleksionim = përzgjedhje | Iljasa Salihu (29.10.2015)
111. (la.) spektator = shikues | Iljasa Salihu (30.10.2015)
112. (la.) spontan = i vetvetishëm | Iljasa Salihu (31.10.2015)
113. (la.) stabilitet = qëndrueshmëri | Iljasa Salihu (01.11.2015)
114. (la.) transformim = shndërrim | Iljasa Salihu (02.11.2015)
115. (la.) transmetoj = kumtoj | Iljasa Salihu (03.11.2015)
116. (la.) verbal = gojor | Iljasa Salihu (04.11.2015)
117. (la.) indiferent = mospërfillës | Iljasa Salihu (05.11.2015)
118. (or.) evlad = bir/bijë | Arsim Jonuzi (06.11.2015)
119. (or.) tamam = saktë, në rregull | Arsim Jonuzi (07.11.2015)
120. (sl.) bukfalisht = fjalë për fjalë | Arsim Jonuzi (08.11.2015)
121. (sl.) diskriminoj = bëj dallim | Arsim Jonuzi (09.11.2015)
122. (la.) aprovoj = miratoj | Zenel Miftari (10.11.2015)
123. (la.) barrierë = pengesë | Zenel Miftari (11.11.2015)
124. (la.) komunitet = bashkësi | Zenel Miftari (12.11.2015)
125. (la.) dedikoj = kushtoj | Zenel Miftari (13.11.2015)
126. (la.) i/e limituar = i/e kufizuar | Zenel Miftari (14.11.2015)
127. (la.) bravo = të lumtë | Zenel Miftari (15.11.2015)
128. (la.) spiker = folës | Zenel Miftari (16.11.2015)
129. (or.) pazar = treg | Arsim Jonuzi (17.11.2015)
130. (la.) manual = doracak | Arsim Jonuzi (18.11.2015)
131. (la.) modern = bashkëkohor | Arsim Jonuzi (19.11.2015)
132. (sl.) dizalicë = vinç | Arsim Jonuzi (20.11.2015)
133. (sl.) koçnicë = fren | Arsim Jonuzi (21.11.2015)
134. (la.) prioritet = përparësi | Hazir Aziri (22.11.2015)
135. (la.) kontinuitet = vazhdimësi | Arbërie Abdushi (23.11.2015)
136. (la.) progres = përparim | Arbërie Abdushi (24.11.2015)
137. (la.) eksperiencë = përvojë | Burbuqe Krasniqi (25.11.2015)
138. (la.) kuroj = mjekoj | Burbuqe Krasniqi (26.11.2015)
139. (la.) aktualisht = tash për tash | Burbuqe Krasniqi (27.11.2015)
140. (la.) ekzagjerim = teprim | Burbuqe Krasniqi (28.11.2015)
141. (sl.) udicë = grep | Arsim Jonuzi (29.11.2015)
142. (la.) asociacion = shoqatë | Arsim Jonuzi (30.11.2015)
143. (la.) vikend = fundjavë | Zenel Miftari (01.12.2015)
144. (la.) lider = udhëheqës | Zenel Miftari (02.12.2015)
145. (la.) implementim = zbatim | Zenel Miftari (03.12.2015)
146. (la.) ekstra = shtesë | Zenel Miftari (04.12.2015)
147. (la.) shkollë = mësonjëtore | Sufjan Ameti (05.12.2015)
148. (la.) kontinuel = i vazhdueshëm | Jetmir Ibrahimi (06.12.2015)
149. (la.) formulim = përpilim | Arsim Jonuzi (07.12.2015)
150. (or.) nishan = shenjë | Nuri Elezi (08.12.2015)

151. (or.) takat = energji | Agron Islami (09.12.2015)
152. (or.) tabiat = natyrë e njeriut | Agron Islami (10.12.2015)
153. (or.) zullum = padrejtësi | Agron Islami (11.12.2015)
154. (or.) muhabet = bisedë | Agron Islami (12.12.2015)
155. (or.) razi = i pajtueshëm, i kënaqur | Agron Islami (13.12.2015)
156. (or.) hamall = bartës gjërash | Agron Islami (14.12.2015)
157. (la.) parcial = i pjesërishëm | Ilir Demiri (17.12.2015)
158. (la.) infinit = pafundësi | Ilir Demiri (18.12.2015)
159. (sl.) kapar = paradhënie | Arsim Jonuzi (19.12.2015)
160. (la.) ekstrem = i skajshëm | Arsim Jonuzi (21.12.2015)
161. (or.) bardak = gotë | Arsim Jonuzi (22.12.2015)
162. (la.) predominim = mbizotërim | Arsim Jonuzi (23.12.2015)
163. (la.) shokues = tronditës | Arsim Jonuzi (24.12.2015)
164. (la.) ortografi = drejtshkrim | Arsim Jonuzi (26.12.2015)
165. (la.) demonstroj = paraqes | Arianit Agushi (27.12.2015)
166. (la.) ok = në rregull | Artin Rexhepi (28.12.2015)
167. (la.) vokmene = kufje | Artin Rexhepi (30.12.2015)
168. (gr.) akoma = ende | Ilir Demiri (02.01.2016)
169. (la.) mentalitet = mendësi | Arsim Jonuzi (05.01.2016)
170. (la.) superioritet = epërsi | Arsim Jonuzi (06.01.2016)
171. (or.) hyzmeqar = shërbyes | Arsim Jonuzi (07.01.2016)
172. (la.) special = i veçantë | Arsim Jonuzi (08.01.2016)
173. (or.) karshi = përballë | Arsim Jonuzi (10.01.2016)
174. (la.) literal = i fjalëpërjalshëm | Arsim Jonuzi (11.01.2016)
175. (la.) gjeneroj = prodhoj | Arsim Jonuzi (13.01.2016)
176. (la.) suspendim = pezullim | Arsim Jonuzi (15.01.2016)
177. (la.) princip = parim | Arsim Jonuzi (18.01.2016)
178. (la.) steril = shterp | Arsim Jonuzi (19.01.2016)
179. (sl.) kantë = shportë | Arsim Jonuzi (20.01.2016)
180. (la.) implikon = lë të kuptohet | Arsim Jonuzi (21.01.2016)
181. (sl.) doma-zet = dhëndër brenda | Arsim Jonuzi (22.01.2016)
182. (sl.) plloçë = pllakë betoni | Arsim Jonuzi (23.01.2016)
183. (la.) permanent = i përhershëm | Arsim Jonuzi (27.01.2016)
184. (la.) unifikoj = njësoj | Arsim Jonuzi (28.01.2016)
185. (la.) preferoj = parapëlqej | Arsim Jonuzi (30.01.2016)
186. (la.) sakrificë = fli | Arsim Jonuzi (31.01.2016)
187. (la.) solucion = zgjidhje | Arsim Jonuzi (01.02.2016)
188. (la.) inspirim = frymëzim | Jetmir Ibrahimi (02.02.2016)
189. (la.) preciz = i saktë | Jetmir Ibrahimi (03.02.2016)
190. (sl.) kvasac = tharm | Arsim Jonuzi (04.02.2016)
191. (la.) aberacion = çrregullim | Driton Bajrami (05.02.2016)
192. (la.) alternativë = mundësi (tjetër) | Driton Bajrami (06.02.2016)
193. (la.) implantim = mbjellje | Driton Bajrami (08.02.2016)
194. (la.) epruvetë = provëz | Driton Bajrami (10.02.2016)
195. (la.) mesazh = porosi | Arsim Jonuzi (11.02.2016)
196. (la.) devalvim = zhvlerësim | Arsim Jonuzi (12.02.2016)
197. (la.) servoj = shërbej | Arsim Jonuzi (13.02.2016)
198. (sl.) detelinë = tërfil | Arsim Jonuzi (14.02.2016)
199. (la.) model = gjedhe | Arsim Jonuzi (15.02.2016)
200. (or.) beqar = i pamartuar | Arsim Jonuzi (16.02.2016)
201. (la.) medicinë = mjekësi | Arsim Jonuzi (17.02.2016)
202. (la.) disavantazh = mangësi | Arsim Jonuzi (18.02.2016)
203. (la.) intervencë = ndërhyrje | Ilasa Zeqiri (10.03.2016)
204. (la.) dialog = bashkëbisedim | Kreshnik Ibrahimaj (11.03.2016)
205. (la.) real = i vërtetë | Kreshnik Ibrahimaj (12.03.2016)
206. (la.) bastard = fëmijë i paligjshëm | Kreshnik Ibrahimaj (13.03.2016)
207. (la.) ofensivë = sulm | Kreshnik Ibrahimaj (15.03.2016)
208. (la.) fokusim = përqendrim | Anil Karameti (17.03.2016)
209. (or.) gjynah = mëkat | Pajtim Aziri (19.03.2016)
210. (la.) konkav = i lugët | Enes Shaini (21.03.2016)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here