Wednesday, July 18, 2018
Të përdoret drejt rasa thirrore!

Të përdoret drejt rasa thirrore!

Në gramatikat e tanishme të gjuhës shqipe kudo listohen pesë rasat: emërorja, gjinorja, kallëzorja, dhanorja e rrjedhorja. Rasa thirrore nuk konsiderohet disi e denjë...
Përdorimi i tepërt i lidhëzës “që”

Përdorimi i tepërt i lidhëzës “që”

Sikurse morfema “të”, edhe “që” ka shumë funksione. Nëse shfletohen libra të gramatikës ose fjalori, mundemi të gjejmë se funksionet e morfemës “që” janë...
Pjesorja e foljeve

Pjesorja e foljeve

Krahas gjashtë formave të shtjelluara që kanë foljet, ato kanë edhe katër forma të tjera të pashtjelluara: paskajorja, përcjellorja, mohorja dhe pjesorja. Shikuar praktikisht,...
Rreth fjalëve që shprehin falënderim

Rreth fjalëve që shprehin falënderim

Ndër fjalët që më së shumti përdoren në të folurit e përditshëm të njerëzve është pasthirrma që shpreh falënderim a mirënjohje. Edhe përdorimi i...
“Neve” dhe “juve”, përdorime të gabuara

“Neve” dhe “juve”, përdorime të gabuara

Në parim, kur shkelen normat e drejtshkrimit, bëhet shkurtim i fjalëve, le të mos i themi i fjalive. Atyre nuk u shikohet aspekti morfologjik,...
Padomosdoshmëria e trajtës së gjatë të përemrit vetor

Padomosdoshmëria e trajtës së gjatë të përemrit vetor

Në njërin nga artikujt e mëparshëm kemi shtjelluar domosdoshmërinë e përdorimit të kundrinave. Asgjëmangut, ajo qasje ka qenë rreth përdorimit të trajtave të shkurtra...
“Lajmërohem” apo “paraqitem”?

“Lajmërohem” apo “paraqitem”?

Lëshimet gjuhësore mund të jenë të niveleve të ndryshme. Nëse flasim për gjuhën e shkruar, dihet se shenjat e pikësimit, aspekti morfologjik e sintaksor...
Nyjat në gjuhën shqipe

Nyjat në gjuhën shqipe

Parimisht, dallojmë nyjën shquese (morfema trajtëformuese për të shquarsuar emrat e mbiemrat) dhe të përparme. Ndër shqueset dallojmë ato që përdoren për gjininë mashkullore...
Përemrat pronorë, theks ndaj tyre

Përemrat pronorë, theks ndaj tyre

Morfologjia përemrit i thotë fjalë që zëvendëson një emër, për atë, shikuar etimologjikisht, fjala përemër rrjedh prej togfjalëshit “për emër”, gjersa përemrat pronorë janë...
Gjymtimi i së ardhmes së dëftores

Gjymtimi i së ardhmes së dëftores

Në trastën e gabimeve të përditshme në të shkruar, e sidomos edhe në të folur, është edhe gjymtimi i kohës së ardhme i mënyrës...